Skip to main content

Privacy verklaring

 

ARTIKEL 1. BEDRIJFSGEGEVENS

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Groothandel Smulders B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 14079390 en kantoorhoudende te Ulestraten, gemeente Meerssen, aan de Burgemeester Visschersstraat 130 te (6235 EM) Ulestraten.
Wij vinden het belangrijk om u duidelijkheid te verstrekken over het doel waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken, beschermen en de rechten die u heeft inzake uw persoonsgegevens.

Indien u na het lezen van onze privacyverklaring vragen heeft over de inhoud of uitvoering of indien u klachten heeft hiervoor dan kunt u ons bereiken op:

Groothandel Smulders B.V.
Afdeling: t.a.v. de directie
Postbus 1022
6235 ZG Ulestraten
E-mail: info@smulders.nl

 

ARTIKEL 2. PERSOONSGEGEVENS

Groothandel Smulders B.V. verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • NAW-gegevens

ARTIKEL 3. VERWERKINGSDOELEN/ RECHTMATIGE GRONDSLAG

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Financiële administratie;
 • Bezorgen en/of monteren van producten;
 • Verzenden van nieuwsbrief en/of reclame ;
 • Uitvoeren van een koopovereenkomst;
 • Beveiliging en optimalisering van de website (bijv. voor het vastleggen van IP-adressen).

Groothandel Smulders B.V. verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen: uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichting alsmede op basis van uw toestemming.

Indien u bij ons producten koopt, heeft u de mogelijkheid om u te registeren in verband met onze garantie. Uw informatie gebruiken wij om een eventueel servicebezoek zo accuraat mogelijk in te plannen en te laten verlopen. Wij handhaven uw registratie ook na het verstrijken van de garantieperiode, tenzij ons blijkt dat de registratie niet langer actueel is of opportuun is.

In het geval dat u bij ons een aankoop doet van bijvoorbeeld een accessoire, vervangingsonderdeel of apparaat/ product wordt u bij ons geregistreerd als klant. Regelmatig hebben wij contact met onze dealerkanalen in verband met de mogelijke toepassing van producten in een bepaalde situatie. Het kan gebeuren dat wij op deze wijze kennis krijgen van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld doordat bouwtekeningen of monsters besproken worden waarop adresgegevens vermeld staan. Dergelijke persoonsgegevens worden door ons niet opgeslagen, maar na advisering vernietigd.

 

Showroombezoek

Bij het bezoeken van onze showroom is het onder omstandigheden gewenst dat u uw gegevens bij ons achterlaat. Dit gebeurt op geheel vrijwillige basis. Uw gegevens gebruiken wij bijvoorbeeld om u te kunnen benaderen in geval van specifieke vragen of om u een nieuwe brochure te kunnen toezenden indien u ons daarom verzocht heeft. Uw gegevens worden door ons vernietigd zodra deze niet meer relevant zijn voor het doel waarvoor ze zijn achter zijn gelaten, tenzij u ons aangegeven heeft dat u op de hoogte wenst te worden gehouden van onze producten en eventuele activiteiten.

 

Acties

In het geval dat u mee doet aan een speciale actie waarvoor u zich bij ons dient te registreren, bewaren wij uw persoonsgegevens totdat de actie afgelopen is. Deze datum valt normaliter echter niet samen met de einddatum van de actie.

 

Persoonsgegevens vanwege het opvragen van informatie

In het geval dat u informatie (zoals een brochure) bij ons opvraagt middels de website dan worden uw gegevens opgeslagen in ons bestand. Uw gegevens gebruiken wij om u te kunnen benaderen in geval van specifieke vragen of om uw afspraak te bevestigen. Uw gegevens worden door ons vernietigd zodra deze niet meer relevant zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij u op het formulier aangegeven heeft dat u op de hoogte wenst te worden gehouden van onze producten.

 

Bijzondere omstandigheden
Hiermee worden persoonsgegevens bedoeld die wij zouden kunnen verzamelen vanwege bijzondere omstandigheden. Te denken valt bijvoorbeeld aan een terugroepactie van onze producten. In een dergelijk geval zullen uw gegevens opgenomen worden in onze reguliere service registratie en/of in een speciaal daartoe gecreëerd databestand.

Indien u ons benadert met algemene vragen over het gebruik van onze producten en/of dienstverlening worden uw gegevens niet opgeslagen. Tenzij uw vraag nader onderzocht dient te worden en wij er bij u op terug moeten komen. In dat geval zullen wij uw gegevens verwijderen zodra wij u een afdoende antwoord hebben gegeven.

 

ARTIKEL 4. BEWAARTERMIJN

Groothandel Smulders B.V. zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • wettelijke grondslag: twee jaar
 • verzenden nieuwsbrief en/of aanbiedingen: twee jaar
 • telefonisch contact: twee jaar
 • informeren over wijzigingen van diensten: twee jaar

Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijn gelden houdt Groothandel Smulders B.V. zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Een belangrijke reden dat wij persoonsgegevens verzamelen is in verband met servicedoeleinden. Niet alleen gebruiken wij uw gegevens om eventuele servicebezoeken zo adequaat mogelijk te laten verlopen, maar de servicehistorie van onze producten wordt eveneens actief gebruikt voor productverbeteringen.

 

ARTIKEL 5. DELEN MET DERDEN

Groothandel Smulders B.V. verstrekt jouw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij jouw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om jou eerst toestemming te vragen. Met organisaties die jouw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Groothandel Smulders B.V. blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en). Groothandel Smulders B.V. stelt uw gegevens nimmer aan derden ter beschikking voor commerciële doeleinden.

De volgende persoonsgegevens worden in ieder geval verstrekt aan derden:

Externe servicepartijen
In het geval van eventuele service, levering of omruiling van producten maken wij, naast onze eigen servicedienst, gebruik van externe partners. Ten einde een servicebezoek, leveringsbezoek of omruilingsbezoek in te kunnen plannen, delen wij adresgegevens en technische informatie.

 

Website

Onze website wordt geschreven en gehost door derden. Op het moment dat een gebruiker zich om enige reden registreert op een website geschiedt deze registratie derhalve bij een dergelijke derde partij.

 

Dealers

Het kan zijn dat persoonsgegevens met ons of door ons gedeeld worden met een dealer. Bijvoorbeeld omdat een dealer een servicebezoek aanvraagt voor u of omdat wij de dealer adviseren over de keuze van producten in een specifieke situatie.

 

Groepsmaatschappijen

Groothandel Smulders B.V. maakt onderdeel uit van een Nederlands concern met meerdere rechtspersonen. In het kader van servicebezoeken of productontwikkeling kan het zijn dat er persoonsgegevens uitgewisseld worden binnen het concern.

 

ARTIKEL 6. BEVEILIGING

Groothandel Smulders B.V. neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.

 

ARTIKEL 7. RECHTEN VAN BETROKKENEN

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij Groothandel Smulders B.V., dit kan per e-mail via: info@smulders.nl. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dien je ook een afspraak bij Groothandel Smulders B.V. te maken. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

 

ARTIKEL 8. NIEUWSBRIEF EN AANBIEDINGEN

Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, meld je af door een e-mail te sturen naar info@smulders.nl.

 

ARTIKEL 9. WIJZIGINGEN

Groothandel Smulders B.V. kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen schriftelijk, dan wel via elektronische weg, worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Aldus opgemaakt en gepubliceerd op de website op 26 juni 2018.

Close Menu

Adresgegevens

Smulders Wholesale
Burg. Visschersstraat 128
6235 EM Ulestraten

T: +31 (0)43 3642 387
E: info@smulders.nl